Chuyển tiền Hàn – Việt: Tỷ giá hôm nay khi đổi 1 triệu won:

Chuyền tiền Việt – Hàn: bấm vào đây để đăng ký